Original Article URL:
http://www.gov.cn/fuwu/2018-03/12/content_5273292.htm

全国社会(医疗)保险经办机构联系方式一览表
National social (medical) insurance agency contact list.
Social (salud) Modo Nacional lista de contactos agencia de seguros.

2018-03-12 09:21
09:21。
12/03/2018 09:21.

来源: 人力资源社会保障部微信
Source: Ministry of Human Resources and Social Security WeChat.
Fuente: Recursos Humanos y Seguridad Social carta micro.

北京
Beijing.
Pekín.

天津
Tianjin.
Tianjin.

河北
Hebei.
Hebei.

山西
Shanxi.
Shanxi.

内蒙古
Inner Mongolia.
Mongolia Interior.

辽宁
Liaoning.
Liaoning.

吉林
Jilin.
Jilin.

黑龙江
Heilongjiang.
Heilongjiang.

上海
Shanghai.
Shanghai.

南京
Nanjing.
Nanjing.

浙江
Zhejiang.
Zhejiang.

安徽
Anhui.
Anhui.

福建
Fujian.
Fujian.

江西
Jiangxi.
Jiangxi.

山东
Shandong.
Shandong.

河南
Henan.
Henan.

湖北
Hubei.
Hubei.

湖南
Hunan.
Hunan.

广东
Guangdong.
Guangdong.

广西
Guangxi.
Guangxi.

海南
Hainan.
Hainan.

重庆
Chongqing.
Chongqing.

四川
Sichuan.
Sichuan.

贵州
Guizhou.
Guizhou.

云南
Yunnan.
Yunnan.

西藏
Tibet.
Tíbet.

陕西
Shaanxi.
Shaanxi.

甘肃
Gansu.
Gansu.

青海
Qinghai.
Qinghai.

宁夏
Ningxia.
Ningxia.

新疆
Xinjiang.
Xinjiang.

建设兵团
Construction Corps.
Cuerpo de la construcción.

责任编辑:薛源
Responsibility editor: Xue Yuan.
Editor: fuentes Xue.